Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDRP

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDRP

 1. INTRODUCERE
 2. CE SE ÎNȚELEGE PRIN PRELUCRAREA DATELOR ?
 3. CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRAM ?
 4. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELE PERSONALE ?

Grupul de firme Infinitrade Romania/ SC Driatheli Group SRL, societati inregistrate si care functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei, avand in vedere ca actioneaza ca operator de date personale, dorește să-si demonstreze conformitatea cu  noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice și libera circulație a acestor date si să confirme angajamentul său pentru a procesa datele dumneavoastra personale în mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. În acest sens, vă prezentăm  principalele aspecte pe care este necesar sa le cunoasteti în calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”. Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se întelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Societatea SC Driatheli Group SRL, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, va avea  în vedere și va respecta principiile GDPR astfel încât prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate si transparență, iar datele colectate  să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Luăm în serios drepturile dvs. în privința protecției datelor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate într-o manieră sigură și confidențială și numai după informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, drepturile și măsurile adoptate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal. Date principale: personale si de familie, ce includ : nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data nasterii, cont bancar in cazul emiterii de facturi cu plata din contul bancar. Date de contact : adresa de domiciliu / resedinta/ adresa de e-mail/ numar de telefon Date privind contractul de muncă; Date cu caracter medical –  în contextul siguranței la locul de muncă și al medicinei muncii; Date privind studiile si formarea profesionala (educație, calificări și certificări) Date organizationale:  denumire post / pozitie, supervisor, numar de identificare angajat. Putem de asemenea, prelucra anumite categorii speciale de date cu caracter personal, strict in masura permisa de legislatia romana Lista acestor date poate varia în functie de natura și caracteristicile serviciilor si activităților contractate de dumneavoastra sau în legatura cu care va manifestati interesul, precum și de prevederile legale aplicabile activitatilor prestate de societatea SC Driatheli Group SRL  . SC Driatheli Group SRL prelucreaza datele dvs cu caracter personal exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate, precum si, de fiecare data, in baza unui temei legal prevazut de Legislatia privind protectia datelor.

 • desfășurarea activităților de încheiere, executare sau încetare a contractului individual de muncă
 • oferirea beneficiilor prevăzute de contractual individual de muncă ● monitorizarea obiectivelor și  interventia  la  obiectivele  monitorizate,  cu echipaje tehnice sau operative ● controlul accesului persoanelor și/sau autovehiculelor in obiective ● monitorizarea utilizării echipamentelor de comunicații și IT
 • asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților și a persoanelor vizate și a potențialelor litigii
 • comunicări sau raportări     către   autorități ,   instituții   sau   agenții   de   stat  sau guvernamentale
 1. CE SE INTAMPLA ÎN CAZUL ÎN CARE SE DOREȘTE RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII ȘI ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
 2. CARE SUNT POTENȚIALII DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?
 3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

În cazul în care nu doriti să ne furnizați datele necesare sau vă opuneți prelucrarii ulterioare a acestora , atât initierea cât si derularea contractelor, precum si  relatiile de afaceri si îndeplinirea obligatiilor prevăzute de reglementarile în vigoare, care se  efectuau doar în baza prelucrarii datelor cu caracter personal,  vor fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri. – Autoritățile   publice,  autoritățile  fiscale,  autoritățile  responsabile  cu  ocuparea  forței  de muncă, autorități de reglementare și   forțele de poliție, instantele de judecată, organe de cercetare si urmarire penală – Bănci si institutii financiare nebancare – Terți subcontractantați ( prestatori de servicii poștale și curierat, furnizori de servicii IT, furnizorii de servicii medicale și de instruire etc.) – Parteneri comerciali ( furnizori de echipamente tehnice si prestatori de servicii ) Accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice se realizează într-un mod restricționat, în baza contractelor încheiate cu aceștia, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor. Aveți mai multe drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și / sau puteți ridica obiecții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, astfel: • Dreptul la informare cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora în relatia cu societatea. • Dreptul la rectificarea și completarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care va privesc • Dreptul la stergerea datelor din evidentele noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal • Dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci când se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci când firma nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau atunci când persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele legitime ale firmei prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate • Dreptul la portabilitatea datelor consta în posibilitatea de a ne solicita transmiterea fara opozitie a datelor personale furnizate de dumneavoastra, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti pastra pentru uz personal sau le puteti transmite unui alt operator, in limite fezabile din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de firma noastra • Dreptul de opozitie privind prelucrarea datelor personale, din motive întemeiate si legitime, legate de situatia particulara în care vă aflați, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita firmei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze într-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplică în cazul în care este necesară pentru încheierea sau derularea unui contract cu du,mneavoastră, se bazează pem consimțământ sau este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră
 • Dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și de a va adresa justitiei
 1. CAT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CATRE  SC Driatheli Group SRL  ?
 2. DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SE AFLĂ ÎN SIGURANȚĂ
 3. DATE DE CONTACT

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este în mod rezonabil necesar pentru scopurile enumerate anterior. În anumite circumstanțe, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, fiscale sau contabile. În anumite circumstanțe, am putea păstra și datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot să apară sau dacă noi credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de datele dvs. cu caracter personal sau de tranzacțiile derulate. Menținem o politică de păstrare a datelor pe care o aplicăm înregistrărilor aflate în grija noastră. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare, vă asigurăm că acestea sunt șterse sau stocate în siguranță într-un mod care garantează faptul că nu vor mai fi utilizate de către societate. Având în vedere stadiul actual al tehnicii,  SC Driatheli Group SRL  utilizează o varietate de metode tehnice și organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare. SC Driatheli Group SRL se angajează să protejeze securitatea datelor cu caracter personal pe care le partajați cu noi. În sprijinul acestui angajament, am implementat măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal (inclusiv datele cu caracter personal cu caracter sensibil) în legătură cu: distrugerea, utilizarea, modificarea și / sau dezvăluirea lor neautorizată sau accidentală, furtul și pierderea accidentală și / sau accesul neautorizat la date, utilizarea lor necorespunzătoare, distrugerea datelor și / sau orice altă formă de prelucrare neautorizată a lor. Pentru orice informații sau solicitari  cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare: – prin e-mail, la adresa office@infinitrade.ro Mentionam ca informatiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, în format actualizat, pe site-ul www.infinitrade-romania.ro.